Välkommen

Välkommen till Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning för 2015. I år presenterar vi vårt hållbarhetsarbete enligt de svenska miljömålen och Global Reporting Initiatives riktlinjer G4, för hållbarhetsredovisning. Vi hoppas att denna redovisning möter våra intressenters informationsbehov om vårt arbete med hållbarhetsfrågor som rör ekonomi, sociala aspekter och miljö.

 

 
Uttalande av vd och styrelseordförande

Ragn-Sells tar avstamp in i framtiden

I över 80 år har Ragn-Sells arbetat med insamling, behandling, återvinning och sanering av alla typer av avfall. Det sitter i vårt DNA att hushålla med jordens resurser. Vi strävar efter att leda i bevis att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand.

Vi är stolta över att Ragn-Sells är en nyckelaktör i Sveriges arbete med cirkulär ekonomi. Vi vill bidra till en värld där vi slutat tära på jordens resurser, där gifter från samhället tas omhand och viktiga ämnen räddas.

Detta kommer vi inte klara av på egen hand, samverkan mellan branscher, företag, det offentliga kommer att vara nödvändigt för att lyckas. Vi behöver er banbrytande individer och företagare. Vi behöver er modiga politiker med öppna sinnen. Vi vill öppna upp för samtal om syftet med regelverk och subventioner när de driver samhället bort från hållbarhet.

Ragn-Sells vd Helena Karlsson och styrelseordförande Erik Sellberg berättar bland annat om trender och händelser 2015 samt om framtidens samarbeten.

 

Det här är Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande företag inom hållbara återvinningslösningar. ”Lösningar som är bra för livet på jorden är bra för affärerna”, sa vår grundare Ragnar Sellberg för många år sedan. Än idag är detta vår fulla övertygelse. Det är också den vision mot vilken vi inte bara styr oss själva utan hela samhället.

Vi ser en början där andra ser ett slut
När samhället sett slutet på en vara eller produkt slängs den. Då börjar vi vårt arbete med att få tillbaka den in i kretsloppet. Ragn-Sells huvudsakliga uppgift är att samla in och ta hand om avfall och återföra det till samhället som användbara resurser. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige.

 

 
Det här är Ragn-Sells

Ragn-Sells historia

Början på det som idag är Ragn-Sells kan spåras tillbaka ända till 1881. Det är då som Amandus Zakarias Leonard Sellberg startar "Sellbergs häståkeri" på Odengatan 45 i Stockholm. Fram till idag...

 

Hållbarhetsstrategi och styrning

Ragn-Sells strävan är att bidra till ett cirkulärt materialflöde där mer och mer av det insamlade avfallet återanvänds eller återvinns. Återvinning av material ger ett mer effektivt resursutnyttjande och en minskad klimatpåverkan. Genom våra tjänster för omhändertagande av farligt avfall och rening av förorenade jordar bidrar vi också till att uppnå Sveriges nationella miljömål om ”Giftfri miljö” och ”God bebyggd miljö”.

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Fokus för vårt hållbarhetsarbete bestäms utifrån de hållbarhetsfrågor som är väsentliga för verksamheten och där vi har störst möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att identifiera de hållbarhetsfrågor som är viktigast för Ragn-Sells och för våra prioriterade intressenter genomfördes under 2015 och 2016 en väsentlighetsanalys. De områden som ansågs viktigast av både Ragn-Sells och de prioriterade intressentgrupperna utgör våra väsentliga hållbarhetsaspekter. Värdering av hållbarhetsaspekter kommer att ses över löpande i dialog med de viktigaste intressentgrupperna för att säkerställa att vårt hållbarhetsarbete har rätt fokus.

 

Dialog med vår omvärld och invärld

Samverkan och en aktiv kommunikation med våra viktigaste intressenter är en förutsättning för att kunna möta deras behov och fortsatt utveckla våra affärer till att stödja ett cirkulärt hållbarhetstänkande. Vi för därför en kontinuerlig dialog med de viktigaste intressentgrupperna. Under 2015 gjordes en översyn av Ragn-Sells prioriterade intressentgrupper. Dessa intressentgrupper bedöms ha störst inflytande över och/eller påverkas mest av Ragn-Sells verksamhet.

 

Ragn-Sells prioriterade intressentgrupper:

  • Kunder
  • Ägare
  • Medarbetare
  • Myndigheter
 

rs_hallbarhetsstrategi_styrning

Hållbarhetsstrategi och styrning

Styrning av vårt hållbarhetsarbete

Ledorden enkelhet, ansvar, helhetssyn och framåtanda utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete och ska genomsyra det dagliga arbetet och hur vi gör affärer. För övergripande styrning finns också Ragn-Sells uppförandekod som är gemensam för samtliga bolag inom Ragn-Sellskoncernen. Uppförandekoden ska efterföljas av alla Ragn-Sells företag, anställda, chefer och styrelsemedlemmar Information om uppförandekoden ingår som en del i introduktionen av nya medarbetare. De områden som omfattas av uppförandekoden är lagefterlevnad, mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden, affärsetik, intressekonflikter, hantering av företagets tillgångar och export till utvecklingsländer.

Ragn-Sells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) och det innefattar ett flertal policys för styrning av vårt hållbarhetsarbete. Varje år fastställs verksamhetsmål som bryts ner i respektive region, affärsområde och funktion. Ledningssystemet är ett verktyg för att säkerställa att hela organisationen arbetar på samma sätt och att vi följer upp och ständigt förbättrar vår verksamhet. Ett viktigt verktyg i förbättringsarbetet är de interna revisioner som vi genomför regelbundet. Vår verksamhet styrs också av omfattande lagstiftning. Utöver den lagstiftning som gäller för företag i allmänhet berörs vi även av specifik lagstiftning inom avfallsområdet.

För att förbättra styrningen av vår verksamhet stärker vi under 2015 och 2016 vårt ledarskap genom att samtliga chefer genomgår ett ledarprogram med fokus på samarbete. Under 2015 tillsattes också hållbarhetschef som en ny roll i verksamheten. Hållbarhetschefen ansvarar för områdena miljö, kvalitet och HR. Ytterst ansvarig för Ragn-Sells hållbarhetsarbete är styrelse och vd.

 

 

_MG_0008_v3_MG_0008_v3_0

Ragn-Sells ledord är  enkelhet, ansvar, helhetssyn och framåtanda.

rs_bild_par_larshans

Möt Pär Larshans, hållsbarhetschef på Ragn-Sells. Han berättar bl a om  framtidens fokusområden och de främsta utmaningarna vad gäller hållbarhetsarbetet.

 
Hållbarhetsstrategi och styrning

Ragn-Sells vision, mission och ledord

Vision:

Att vara ett levande bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand.

Mission:

Att erbjuda nyskapande och effektiva lösningar för att ta hand om och omvandla avfall till resurser.

Ragn-Sells fyra ledord:

 

 
Enkelhet

Vi förenklar. Med nytänkande och service förenklar vi vår och våra kunders vardag och miljöarbete.

Ansvarstagande

Vi tar ansvar. I stort och smått. För våra kunder, för vår egen verksamhet och för livet på jorden.

Helhetssyn

Vi ser till helheten. Genom samverkan och resurshushållning skapar vi hållbara effektiva lösningar.

Framåtanda

Vi vill framåt. Med nyfikenhet och kraft bryter vi ny mark där andra tvekar inför morgondagens utmaningar.

Hållbarhetsstrategi och styrning

Vår värdekedja

Insamling av avfall genomförs av Ragn-Sells i egen regi samt till viss del, ca 12%, via underentreprenörer. Avfallet behandlas, förädlas eller deponeras sedan på Ragn-Sells anläggningar. Mindre mängder, ca 10% av insamlat avfall, omhändertas även av externa aktörer. Behandlat eller förädlat material återförs därefter till samhället som produkter, råvaror, bränsle eller designade material.

 

 

rs_affarsmodell

 
Hållbarhetsstrategi och styrning

Verksamhetsmål och resultat

Ragn-Sells fastställer varje år verksamhetsmål som sedan bryts ner i organisationen. Klicka på diagrammen för att läsa mer om hur vi arbetar med målen.

 
 

globalgoal_icon

Hållbarhetsstrategi och styrning

Nationella miljömål och de globala målen för en hållbar utveckling

Under 2015 har vi påbörjat arbetet med att göra Ragn-Sells till en föregångare när det gäller att bygga in Sveriges miljömål i vårt eget hållbarhetsarbete. Vårt hållbarhetsarbete har också koppling till flera av FNs globala mål för hållbar utveckling som antogs under 2015.

 
Hållbarhetsstrategi och styrning

Hållbar ekonomi

Stabil lönsamhet är en förutsättning för att Ragn-Sells ska utvecklas enligt den strategi vi har valt. Lönsamheten är grunden för handlingsfrihet i våra framtida satsningar och förmåga att leva upp till högt satta hållbarhetsmål.

Ekonomisk styrning sker efter geografisk uppdelning och funktion genom övergripande strategi, nedbrutna affärsplaner och tydlig målstyrning. Uppföljning sker i linjen efter identifierade nyckeltal per funktion och region. Avvikelser från uppsatta mål ger upphov till åtgärdsplan som också följs upp i linjen. Extern förvaltningsrevision sker en gång per år.

Ragn-Sells omsättning för 2015 var 3084 MSEK vilket var bättre än målsättningen och en ökning med 4,7% jämfört med 2014. Rörelseresultatet för 2015 var 47 MSEK vilket motsvarar 1,5%. Detta är en minskning jämfört med föregående år och vi nådde inte upp till årets målsättning på 5%.

Under 2015 har Ragn-Sells fortsatt satsningen på långsiktig produktutveckling, säljkraft och produktionsförmåga. Första halvåret 2015 genomsyrades tillvaron av mycket högt tryck i vår verksamhet och höga materialvolymer in på våra anläggningar och också ett mycket positivt resultat. Efter halvårsskiftet påverkades Ragn-Sells och omvärlden av fallande råvarupriser vilket haft en negativ inverkan på både omsättning och resultat.

 

 

rs_ekonom03

Hållbara affärer med kunden i centrum

Varje år anlitar cirka 30 000 kunder Ragn-Sells. Några kunder behöver oss bara vid enstaka tillfällen – hos andra finns vi på plats dygnet runt, året runt. För många av våra kunder är vår närvaro en viktig kugge i produktionsprocessen vilket ställer stora krav på oss att kraftsamla kompetens och resurser för att möta kundernas behov.

Sammantaget hjälper vi våra kunder att kostnadseffektivt minska miljöbelastningen från sin verksamhet samtidigt som vi underlättar det nationella arbetet med att avgifta samhället.

 

Våra tjänster

Vårt uppdrag är att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser oavsett om det är traditionellt hushållsavfall, spillolja från verkstäder eller restprodukter från pappers- och massaindustrin. Men vi omhändertar inte bara framtidens resurser, vi tar också ansvar för underhåll och sanering av industriella anläggningar och förorenad mark. Ragn-Sells tjänsteutbud delas in i fem områden:

 

 

rs_kundencentrum011
 

 rs_kundencentrum033

 
Bastjänster till näringslivet och offentlig sektor

Läs mer...

Entreprenadtjänster

Läs mer...

Tjänster för farligt avfall

Läs mer...

Råvaror

Läs mer...

Konsulttjänster

Läs mer...

 
 
Hållbara affärer med kunden i centrum

Ragn-Sells kundcase

Under 2015 fick vi förmånen att arbeta med en rad spännande uppdrag, här presenterar vi ett urval:

 

personal2

 
Hållbara affärer med kunden i centrum

Dialog med våra kunder

Den dagliga kundkontakten sker främst via Ragn-Sells miljöarbetare, chaufförer och kundservice och säljare. När vi får mail från nöjda kunder är det oftast en miljöarbetare som gett service utöver det vanliga. Vi har också en kundportal på webben där kunderna bland annat kan följa upp sin avfallsstatistik, beställa tjänster, lämna reklamationer och få tillgång till vår källsorteringsguide. Ragn-Sells genomför även återkommande kundundersökningar. Resultatet från 2015 års undersökning visar att bra samarbete, service och leveranssäkerhet är de tre viktigaste kriterierna för våra kunders beslut om inköp. Ett område där vi har stor förbättringspotential är faktureringsprocessen. Vi har påbörjat ett förbättringsarbete som vi hoppas ska ge resultat under 2016.

 

Vårt samhällsengagemang

Ragn-Sells har ett aktivt engagemang i samhällsfrågor med anknytning till vår bransch och vi försöker påverka samhället för att främja en långsiktigt hållbar utveckling. Ragn-Sells driver flera egna utvecklingsprojekt och är också engagerad i ett flertal samarbeten inom avfallshantering och cirkulär ekonomi.

Ragn-Sells är drivande i omställningen till en cirkulär ekonomi

Ragn-Sells vill vara en aktiv part i utvecklingen av avfalls- och återvinningspolitiken och bidra till att utveckla idéer, metoder och affärsmodeller som möjliggör kretslopp och resurseffektivitet. Våra utgångspunkter vad gäller samhällets omställning till en cirkulär ekonomi är att avfall är en resurs och en viktig del av samhällets råvaru-, material- och energiförsörjning. Politiken behöver möjliggöra och accelerera omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi är inte bara nödvändig ur klimat- och miljösynpunkt, den främjar dessutom konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning – vilket i sin tur driver på innovation och nytänkande bortom återvinningsbranschen.

Vi anser att politiken och regelverken ska främja en förflyttning uppåt i avfallshierarkin, samt skapa förutsättningar för resurseffektiva, giftfria och hållbara kretslopp. Vår fasta övertygelse är att politiken måste styra mot att den totala förbrukningen av jordens ändliga resurser minskar.

I slutet av 2015 kom Europeiska kommissionens handlingsplan om cirkulär ekonomi. Förslaget innebär både en viljeinriktning från EU-kommissionens sida och ett antal ändringar i olika berörda direktiv, exempelvis i avfalls-, förpacknings- och deponidirektivet. Ragn-Sells välkomnar EU-kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi och en reviderad avfallslagstiftning. EU-kommissionens förslag riskerar dock enligt vår uppfattning, i vissa enskilda delar, att skapa problem vad gäller att säkerställa långsiktigt hållbara kretslopp då ett system- och helhetsperspektiv saknas.

 

 

rs_cirkular_ekonomi_01

rs_almedalen03

Under 2015 var vi, liksom de senaste åren, aktiva under Almedalsveckan och anordnade två seminarier på temat Behöver vi tänka om? - Hur kan vi främja och frigöra näringslivets innovationskraft för en cirkulär ekonomi?

rs_innovation02

rs_innovation01

 

Innovation – ett måste för att möta framtiden

För Ragn-Sells är det en långsiktig strategi att satsa på kunskap, forskning och utveckling. Genom aktiv samverkan med samhället och andra näringslivsaktörer, kan vi tillsammans nå den förändring och anpassning som krävs för att möta de utmaningar och krav som framtiden ställer.

Ragn-Sells har ett ägarintresse i flertalet innovationsföretag och driver utveckling av olika spjutspetstekniker och -erbjudanden, däribland FriGeo, EasyMining, RentDagvatten, TerraFutura, OMÖ Industrisanering och Chromafora. Nedan kan du se kortare informationsfilmer kring några av dessa spjutspetsföretag/-tekniker.

Samverkan för en hållbar framtid


För Ragn-Sells är det viktigt att vara en del av och bidra till utvecklingen av framtida lösningar. Vi deltar därför i flera utvecklingsprojekt inom ett brett spektrum.

  • BioInnovation – vill minska fossilberoendet och stödja utvecklingen av biobaserade material, produkter och tjänster.
  • RecondOil – genom kemiska och tekniska metoder separeras orenheter från spillolja vilket möjliggör att oljan kan renas och återanvändas.
  • Larver tar hand om avfall – effektivt utnyttjande av matavfall genom att låta fluglarver äta avfallet och sedan omvandla larverna till djurfoder.
  • KNEG (Klimatneutrala godstransporter på väg) – arbetar för att göra godstransporterna på de svenska vägarna klimatneutrala.
  • Cleantruck – vill påskynda och underlätta introduktionen av lastbilar med miljöanpassad teknik.
  • Acido – patenterad metod för att framställa en syra av organiskt avfall som kan användas för tvättning av förorenade jordar

 

 
Innovation

Andra aktiviteter och engagemang inom forskning och utveckling

 
Ragnar Sellbergs Stiftelse

Läs mer...

Medlemskap i organisationer

Läs mer...

SIWI och våtmarksstipendiet

Läs mer...

rs_medarbetare01

 

Våra medarbetare

För att vara långsiktigt framgångsrika krävs att vi är en attraktiv arbetsgivare där våra medarbetare mår bra och utvecklas. Under 2015 påbörjades ett omfattande arbete för att öka säkerheten på vår arbetsplats och vi fortsatte också vår breda satsning på kompetensutveckling genom att bl.a. införa en ny grundläggande ledarutbildning ”Förtroendefullt samarbete”. Vi har också ett fortsatt fokus på att öka andelen kvinnor i verksamheten, framförallt i ledarbefattningar.

Våra medarbetare

Hälsa och säkerhet

Ragn-Sells bedriver ett systematiskt arbete med hälsa och säkerhetsfrågor. Huvudansvaret ligger på chefer som till sitt stöd har utbildning, rutiner och verktyg. Våra arbetsmiljöspecialister finns som stöd vid exempelvis komplexa riskinventeringar. De deltar också i projekt för att säkerställa arbetsmiljön när nya erbjudanden tas fram liksom vid utredningar för att hantera riskfyllda moment i verksamheten. Under 2015 har stora satsningar gjorts för att öka säkerheten i arbetsmiljön genom programmet Safety first och fokus på elsäkerhet. Alla anställda har tillgång till företagshälsovård och erbjuds friskvårdsbidrag och hälsoundersökning.

Arbetsmiljön i fokus genom ”Safety first”

Safety first är Ragn-Sells säkerhetssatsning där vi genom förebyggande arbete, identifiering av risker och kommunikation tar ett brett grepp om säkerheten i alla processer för att skapa en säkrare arbetsplats. Satsningen initierades efter att en tragisk dödsolycka ägde rum i mars 2015 och en intern utredning visade att det fanns förbättringsområden både vad gäller rutiner och beteende. Det förebyggande arbetet är det viktigaste när det gäller att förhindra arbetsplatsrelaterade olyckor, därför har system förenklats och säkerhetsarbetet standardiserats inom respektive område. För att ”Safety first” ska genomsyra allt arbete anpassas forumen för information. Förutom en app för rapportering av risker, tillbud och olyckor finns information på skärmar och en byxfolder. Målsättningen är att alla ska ha en helt säker arbetsplats för alla som arbetar i vår verksamhet.

 

 

rs_iifr02

rs_safetyfirst01

rs_utbildning02

 
Våra medarbetare

Ragn-Sells satsar på kompetensutveckling

Att på ett strukturerat sätt attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare är ett prioriterat område för Ragn-Sells. Vi satsar därför brett på utbildning och kompetensutveckling. Vårt kompetenscentrum Ragn-Sells Akademin, där vi samlat all vår kompetensutveckling, bidrar aktivt till att Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Urval av utbildningar, kvalitetssäkring samt fastställande av vilka utbildningar som ska vara obligatoriska sker genom ett utbildningsråd. Viktiga utbildningsinsatser under året har varit vår nya grundläggande utbildning för chefer Förtroendefullt samarbete och YKB (yrkeskompetensbevis) för våra yrkeschaufförer. En viktig del i vårt kompetensutvecklingsarbete är också talent management programmet Step Up med Ragn-Sells för chefer och specialister.

 

rs_konsfordelning02

 
Våra medarbetare

Jämställdhet och mångfald

Ragn-Sells ska vara ett företag där olikheter i samspel är en tillgång. Alla medarbetare har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vårt främsta medel för att förankra detta synsätt i organisationen är genom att öka chefers och medarbetares medvetenhet vad gäller mångfald- och jämställdhetsfrågor. Dessa är därför en viktig del i våra ledarskapsutbildningar och i vårt värdegrundsarbete. Ett konkret målområde är att öka andelen kvinnor bland de anställda, i synnerhet avseende ledarbefattningar. I dagsläget finns kvinnorna i hög utsträckning i administrationen och stödfunktionerna. Ragn-Sells målsättning är att öka andelen kvinnliga chefer till 30 % och ett aktivt arbete pågår för att få fler kvinnor i chefs- och specialistpositioner, bl a genom talent management-programmet ”Step Up med Ragn-Sells” där hälften av deltagarna är kvinnor.

I den löneskillnadsutredning som genomfördes 2014 konstaterades inga osakliga löneskillnader mellan könen i likvärdiga befattningar. En djupare analys gjordes bland chefer inom produktionen inför lönerevisionen 2015.

 

 rs_info_medarbetaru05-111 rs_info_medarbetaru05-22
 

 
Våra medarbetare

Medarbetarundersökning

Ragn-Sells medarbetarundersökning Reflect genomförs årligen bl.a. för att få information om hur medarbetarna upplever sin arbetssituation samt för att skapa delaktighet och engagemang. Genom undersökningen får vi även ökad kunskap om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Svarsfrekvensen för 2015 års medarbetarundersökning var 73%, vilket är ett tillfredsställande deltagande.

 

rs_fordelningUtslapp_01 rs_fordelningUtslapp_02

 

Miljöpåverkan från vår verksamhet

Målet med Ragn-Sells verksamhet är att omvandla avfall till resurser och därmed bidra till ett mer effektivt utnyttjande av jordens tillgångar. Vi har också en viktig roll i att avgifta samhället från material som vi inte lägre vill ska vara en del av kretsloppet. Vår verksamhet har därmed en betydande positiv miljöpåverkan. Men vår verksamhet innebär också negativ miljöpåverkan, främst genom utsläpp från våra fordon, behandlingsanläggningar och deponier. Vi arbetar ständigt med att begränsa denna miljöpåverkan, bl.a. genom åtgärder för att minska utsläpp till vatten, innovativa fordonslösningar, sluttäckning av deponier och tillvaratagande av deponigas för uppvärmning av fastigheter.

 

Energi och klimat

Återvinning av material medför betydligt mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med användande av jungfruligt material. Genom att möjliggöra återvinning av insamlat material bidrar vår verksamhet till att stora mängder koldioxid besparas från att släppas ut till atmosfären.

Den största källan till utsläpp av växthusgaser är våra deponier som står för 86% av total klimatpåverkan. Resterande klimatpåverkan härrör framförallt från egna transporter, 12%. Under åren 2015-2017 har Ragn-Sells avtalat att all elenergi till verksamheten ska vara vattenkraft, och från ursprungsmärkt el beräknas ett nollutsläpp av växthusgaser. Under 2015 var den totala klimatpåverkan från vår verksamhet 192 000 ton CO2e. Vår målsättning är att minska CO2-utsläppen från hela verksamheten med 20 % från 2008 till år 2020. Resultatet till och med 2015 visar på en minskning av de totala koldioxidutsläppen med 14% jämfört med 2008. Mellan 2014 och 2015 är minskningen 12%. CO2-utsläppen från deponierna är dock svåra att mäta eller beräkna och den stora utsläppsminskningen från 2014 kan förklaras med att vi på en anläggning har använt en ny metod för beräkning av CO2-utsläpp från deponier. En utvärdering av vilken metod som ger de säkraste resultaten kommer att genomföras. Om utsläpp från deponier räknas bort har CO2-utsläppen minskat med 35 % sedan 2008. Minskningen beror framförallt på minskade utsläpp från våra transporter.

 

rs_fordon

 
Miljöpåverkan

En effektivare och grönare fordonsflotta

Under 2012 fattades ett beslut om att senast 2020 ha minskat koldioxidutsläppen från Ragn-Sells egna transporter med 50 procent jämfört med 2008. För att nå målet arbetar vi med att förbättra vårt körsätt, se över ruttoptimeringen, byta ut fordon till de med effektivare/renare motor och testar även alternativa tekniker och drivmedel. Vårt aktiva arbetet med att minska utsläppen av koldioxid från våra fordon har medfört en minskning med 33 % jämfört med 2008. Koldioxidutsläppen för 2015 var 22 098 ton vilket innebär en ökning jämfört med 2014. Ökningen beror på att vi under året ökat mängden insamlat avfall och därmed behovet av transporter. Utsläppen per ton insamlat material har istället minskat från 8 kg CO2e under 2014 till 7,5 kg CO2e under 2015.

rs_tjanst_bas01

 
Miljöpåverkan

Case: HVO-bränsle i Länna

HVO är en fossilfri diesel som ger upp till 90% lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med traditionell diesel. Den framställs av växter och slakteriavfall och kan ersätta fossil diesel utan att det krävs något omställningsarbete av fordonen. Dessutom är det möjligt att blanda de olika dieselbränslena. Under 2015 har Ragn-Sells anläggning i Länna varit pilotprojekt för att testa en övergång till HVO-diesel. HVO erbjuds på bensinstationen i närheten vilket betyder att det inte har inneburit några extra transporter för tankningarna. Miljöaspekterna har varit de drivande faktorerna bakom utbytet. Efter att ha kontaktat fordonsleverantörerna för att säkerställa vilka motorer som kan drivas av HVO, körs nu cirka hälften av fordonen på Länna med förnyelsebar diesel. Projektet har varit lyckat med en smidig övergång och trots lite högre kostnader är miljövinsten övervägande. Ragn-Sells fortsätter nu att se över hur fler anläggningar skulle kunna gå över till HVO.

 
Miljöpåverkan

Läs mer om hur vi arbetar med energi och klimatfrågor

 
Transporter

Läs mer...

Tjänsteresor

Läs mer...

El och fjärrvärme

Läs mer...

RS_DEPONI

rs_sluttackning04

 
Miljöpåverkan

Klimatpåverkan från deponier

De största utsläppen av växthusgaser från Ragn-Sells verksamhet kommer från deponierna i form av deponigas. Deponigas består bl.a. av metangas, en växthusgas som är ca 21 gånger starkare än kol­dioxid och som bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material. Deponigasen genereras till stor del av avfall som deponerats tidigare enligt då gängse metoder, men eftersom organiskt avfall nu istället återvinns i allt högre grad kommer utsläp­pen från deponierna på sikt att minska. Under 2015 motsvarade de totala utsläppen av växthusgaser från våra deponier ca 170 000 ton COe (ca 190 000 ton 2014) vilket motsvarar ca 0,31% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser (År 2014 släppte Sverige ut 54,4 miljoner ton. Naturvårdsverket 2014, Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser). För att bl.a. minska utsläppen av växthusgaser arbetar Ragn-Sells med sluttäckning av deponier och under 2015 sluttäcktes sammanlagt 5,5 hektar deponiyta.

Samtidigt som deponigas är ett potentiellt miljöproblem är det också en resurs. Deponigas från Ragn-Sells deponier samlas in och används som bränsle både internt och externt, främst för uppvärmning men även i anläggningar för kylning av fastigheter samt för lokal elproduktion till vår nya anläggning Häradsudden. Genom användning och fackling av deponigasen förhindrades under 2015 motsvarande 26 823 ton CO2e att nå atmosfären (41 149 ton 2014).

 

rs_vatten

 
Miljöpåverkan

Utsläpp till vatten och mark

Utsläpp till vatten från Ragn-Sells verksamhet kommer till största delen från våra anläggningar och utgörs framför allt av näringsämnen, metaller och olja. Källorna är vatten från ytor för sortering, behandling eller mellanlagring av avfall och lakvatten från deponier. Det förorenade vattnet samlas upp inne på anläggningen, och beroende på innehållet behandlas det med olika former av gravimetrisk, kemisk och biologisk rening.

Ragn-Sells har under året genomfört ett flertal åtgärder vid olika anläggningar för att minska utsläppen till vatten, både genom att förbättra mätning och kontroll av vattenkvaliteten och genom förbättring av själva reningsprocessen.

Även när det gäller utsläpp till mark är urlakning av ämnen ur lagrat material en primär källa, men utsläpp kan också uppstå vid spill eller läckage av kemiska produkter och avfall.

 

 

rs_klimat

 
Miljöpåverkan

Lokal miljöpåverkan

Ragn-Sells anläggningar orsakar ibland luktstörningar i närområdet, beroende på vilka avfallsslag som behandlas. Vi arbetar på olika sätt utifrån de lokala förutsättningarna för att förebygga störningarna, bl.a. genom att ta hänsyn till väder och vindriktning vid behandling av avfallet och genom nya investeringar i anläggningarna. Där risken för lukt är störst är de närboende viktiga deltagare i t.ex. luktpaneler.

En annan lokal miljöpåverkan är buller från fordon och anläggningar vid t ex tippning, sortering och krossning. Buller regleras i tillståndsvillkor och bullermätningar görs regelbundet. Särskilda bullerutredningar och åtgärder genomförs vid behov.