Behandling av vatten från vår anläggningar

Såväl sättet att hantera avfallet som utsläppen i sig är reglerade på anläggningsnivå genom tillståndsvillkor eller andra myndighetsbeslut. Hanteringen och utsläppen följs upp på respektive anläggning, och resultatet rapporteras sedan löpande till tillsynsmyndigheterna. Provtagning på förorenade vattenströmmar sker vid utsläppspunkten innan vattnet lämnar anläggningarna. Utsläppen av behandlat vatten går till vattenrecipienter, antingen via kommunala eller lokala (egna) reningsverk. Eventuell påverkan på en omgivande miljön kontrolleras genom recipientkontrollprogram.

Ragn-Sells har under året genomfört ett flertal åtgärder vid olika anläggningar för att minska utsläppen till vatten. Reningen av vattnet har blivit bättre t.ex. genom att dammar har renoverats och nya oljeavskiljare har installerats. Vi har även påbörjat ett småskaligt försök med specifik biologisk rening av lakvatten. En utredning har startats upp med syfte att separera olika vatten som i dagsläget leds till samma lakvattenreningsanläggning för att optimera reningen.

Vid företagets största anläggning Högbytorp har det byggts nya dammar vars syfte är att hålla vatten efter det att det renats i anläggningens egna vattenreningsverk. På så vis kan provtagning genomföras av vattnet för att kontrollera att det inte innehåller föroreningar i nivåer över vad reningsverket som vattnet förs vidare till klarar av.

Vid vår nya anläggning Häradsudden som vi tog över under 2015 har det gjorts stora åtgärder för att åtgärda tidigare brister. Under 2015 har ett nytt tätskikt anlagts i en lakvattendamm för att säkerställa dess funktion. I samband med byte av tätskikt investerades i nya luftare för att förbättra nitrifikationen, det installerades även lyftväggar som säkerställer att allt vatten luftas på ett effektivt sätt.