Det här är Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande företag inom hållbara återvinningslösningar. ”Lösningar som är bra för livet på jorden är bra för affärerna”, sa vår grundare Ragnar Sellberg för många år sedan. Än idag är detta vår fulla övertygelse. Det är också den vision mot vilken vi inte bara styr oss själva utan hela samhället.

Vi ser en början där andra ser ett slut
När samhället sett slutet på en vara eller produkt slängs den. Då börjar vi vårt arbete med att få tillbaka den in i kretsloppet. Ragn-Sells huvudsakliga uppgift är att samla in och ta hand om avfall och restprodukter och återföra dem till samhället som användbara resurser. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige.

Avfallet blir nytt material eller energi
Kvaliteten på materialet avgör vilken typ av returprodukt som ska tillverkas. Ofta krävs ytterligare sortering eller behandling på någon av våra anläggningar. Papper som uppfyller kraven som råvara skickas vidare till pappersbruk. Metallskrot sorteras och finfördelas innan det skickas vidare till gjuterier, stål- eller smältverk som råvara för nya produkter. Förorenade massor renas och återanvänds till byggen eller markarbeten. Farligt avfall behandlas så att inte farliga ämnen läcker ut och förorenar miljön. Organiskt material behandlas t ex genom rötning för att producera biogas och biogödsel eller genom kompostering för att producera jordförbättringsmedel

omrs_stat2

insamlademangder2015_4anim

omrs_skarp_stat2

Organisation

Ansvaret för att utföra företagets åtaganden och uppdrag åt våra kunder är uppdelat geografiskt i de tre regionerna nord, mitt och syd. Denna organisation gör att vi finns nära kunderna samtidigt som vi kan ge samma hjälp och effektiva service över hela landet.

Ragn-Sells AB är ett helägt dotterbolag till Ragn-Sellsföretagen AB med huvudkontor i Sollentuna. Bolaget är ett familjeföretag i tredje generationen och är i sin helhet privatägt av familjerna Sellberg, Östlund och Jackson. Styrelsen har 8 medlemmar varav 1 person, styrelsens ordförande Erik Sellberg, representerar ägarfamiljerna. Därutöver utgörs styrelsen av två externa ledamöter och fem arbetstagarrepresentanter (varav två är suppleanter).

Ragn-Sells har verksamhet i 60 orter i Sverige. Därutöver har Ragn-Sellskoncernen verksamhet i Danmark, Norge, Estland, Lettland och Polen. I koncernen ingår även Ragn-Sells råvarubolag Recycables och konsultbolaget RSM&CO med expertkompetens inom energi och avfall, miljö, hållbarhet, kvalitet, arbetsmiljö och utbildningar.

 

rs_orgkarta_2015_2