Efterlevnad av lagar och andra regler

Det är av största vikt för oss att följa lagstiftning, tillstånd och andra myndighetsbeslut, och vi har därför en nollvision när det gäller överträdelser av dessa. För att säkerställa efterlevnaden av lagar och regler om miljö och arbetsmiljö är arbetsuppgifter inom dessa områden tydligt fördelade i organisationen. Principen för ansvarsfördelning utgår från kompetensområden och medarbetarnas förmåga att ta ansvar för sina specialområden. Uppföljning av lagefterlevnad gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftning genomförs på respektive anläggning minst en gång per år och ingår också som en del i de interna revisionerna. Verksamheten på anläggningarna omfattas också av myndigheternas tillsynsarbete.