Transporter

För att få en effektiv kontroll av fordonens bränsleförbrukning ingår Ragn-Sells i de stora fordonstillverkarnas vagnparkssystem. Systemen kan dessutom analysera körtekniken vilket resulterar i konkreta tips på hur körbeteendet kan förbättras för att minska bränsleförbrukningen.

Utöver att förbättra körsättet har vi sett över ruttoptimeringen i Göteborg och Malmö under 2015. Ragn-Sells arbetar dessutom aktivt med att byta ut gamla fordon mot nya som har bättre teknisk utrustning och miljöprestanda. Detta bidrar till lägre resursförbrukning, minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar och tar oss närmare vårt mål om halverade koldioxidutsläpp från egna transporter. Under 2015 hade Ragn-Sells 668 tunga fordon i drift i verksamheten varav 442 stycken med Euro 5 eller 6-motor1, de senare var nästan dubbelt så många som året innan. Standarden Euro 6 innehåller betydligt hårdare krav på utsläpp när det gäller kväveoxider och partiklar än föregångaren Euro 5. För kväveoxider är gränsvärdena sänkta med 77–80% och för partiklar med 50% jämfört med Euro 5.

Ragn-Sells ligger långt fram när det gäller egna fordonstester för att utvärdera alternativa tekniska lösningar och drivmedel. Idag finns fordon som drivs med gas, etanol, metandiesel, bio-dimetyleter och HVO i drift runt om i Sverige. Det finns även ett antal fordon med elhybridteknik. Många av dessa tester sker i nära samarbete med forskningsavdelningen på Volvo Lastvagnar.

rs_nyckeltal

Tjänsteresor

För de medarbetare som till stor del är beroende av bil i tjänsten erbjuder Ragn-Sells tjänstebilar. Eftersom företaget har möjlighet att styra vilka bilmodeller som köps in och har beslutat om en maximal gräns på 120 gram koldioxid per kilometer är detta många gånger ett bättre alternativ ur miljösynpunkt än att privatbilar används i tjänsten. Under 2015 hade Ragn-Sells 226 stycken tjänstebilar, av dessa var 42 supermiljöbilar med ett maximalt koldioxidutsläpp på 50 gram per kilometer. Koldioxidutsläpp kopplade till tjänstemil där privatbil användes utgår från ett antagande om en 50/50-procentuell fördelning av diesel och bensin som drivmedel. Under 2015 var utsläppen från bilresor i tjänsten 613 ton koldioxid. Utsläppen är relativt oförändrade jämfört med 2014 trots att bränsleeffektivare fordon används. Detta kan förklaras med att den totala körsträckan ökat. De tjänsteresor som gjordes med tåg och flyg genererade utsläpp på nära 0 respektive 379 ton koldioxid.

El och fjärrvärme

Elförbrukning på anläggningarna omfattar avfallsbehandling och el till fastigheter. Vissa av våra behandlingsprocesser är energiintensiva, men kan ändå motiveras eftersom material från samhället hanteras på rätt sätt och så långt som möjligt återförs i kretsloppet. Under åren 2015-2017 har Ragn-Sells avtalat att all elenergi till verksamheten ska vara från vattenkraft, och från ursprungsmärkt el beräknas ett nollutsläpp av växthusgaser. Tidigare år har utsläpp från elförbrukningen beräknats med utsläppsfaktor för Nordisk Elmix 2009, även under 2014 då ca 80 % kom från förnybara källor. Sett ur ett längre perspektiv har elförbrukningen ökat med 75 % sedan 2008, vilket kan förklaras av en ökad avfallsbehandling.

1 Euroklassningen av fordon syftar till att minska mängden förorenande utsläpp från vägtrafiken. Klassificeringen sker utifrån fordonets utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen såsom koldioxid, kolväten, kväveoxider och partiklar. Ju högre euroklassning ett fordon har, desto hårdare krav ställs på utsläppsnivåerna.