Olycksfall, tillbud och sjukfrånvaro

Ragn-Sells mäter antalet olyckor genom indexet Industrial Injury Frequency Rate (IIFR)[1]. Värdet för 2015 var 16,3 och vår målsättning var att komma under ett värde på 10. Det långsiktiga målet är att komma under ett värde på 3. I mars 2015 inträffade en tragisk olycka som ledde till att en av våra medarbetare omkom. Olyckan bidrog till ett än större fokus på att öka säkerheten i vårt dagliga arbete.

1IIFR är ett index som baseras på frånvaro på grund av olycksfall/arbetad timme × 1 000 000.

 

Olycksfall 2015

Tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall, men som slutade väl. Risk är något i arbetsmiljön som kan ge upphov till tillbud eller olyckor, t.ex. risk för fall, utrustning som går sönder eller hala golv.

De vanligaste skadorna under 2015 var fall- eller klämskador och berodde huvudsakligen på arbetsplatsens tekniska utformning. Statistiken innefattar även mindre olyckor som inte har lett till någon sjukfrånvaro.

 

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron under 2015 var 4,9% av planerad arbetstid vilket innebär en viss ökning från 2014. Miljöarbetarna som har en mer riskfylld arbetsmiljö och ett fysiskt tyngre arbete hade en sjukfrånvaro på 6,0% och för tjänstemännen var sjukfrånvaron 2,3%.

 

Elsäkerhet

För att möta kraven på elsäkerhet och efterlevnad har Ragn-Sells under året sett över struktur, organisation och kravsättning samt tydliggjort fördelningen av elansvaret inom bolaget. Vi arbetar bl.a. med att upprätta ett verktyg för efterlevnad av lagstiftning och interna rutiner gällande elsäkerhet. Under 2016 kommer det att inrättas en tjänst som elsäkerhetsansvarig vars roll är att ha det övergripande elansvaret i hela företaget.

 

rs_olycksfall

rs_medarbetare_sjukfranvaro01