Klimatbokslut 2015

Nedan redovisas vår totala klimatpåverkan beräknad enligt GHG-protokollet.

rs_klimatpaverkan

rs_klimatpaverkan_nyckeltal

Metod klimatberäkningar

Beräkningen av klimatdata har utförts enligt den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). GHG-protokollet är den mest använda standarden för beräkning av växthusgaser och lade grunden för ISO standarden 14064-I. Dataunderlaget är inrapporterat från olika interna och externa källor som därefter har konverterats till ton CO2e.

Transporter

Delmålet om 50 % minskning av koldioxidutsläpp från fordon till år 2020 avser Ragn-Sells egna transporter, inte inköpta transporter. Utsläppsuppgifterna för egna transporter gäller tunga fordon, där en del av arbetsmaskinerna ingår. Utsläppen från inköpta transporter beräknas utifrån uppgifter om leverantörernas körningar.

 

Deponier

Anläggningarna har under 2015 utgått från olika metoder för att beräkna utsläppen från deponierna och de beräkningsmodeller som använts är Landgem och MeFTIR. I Landgem beräknas utsläppen som gasproduktion med avdrag för gasinsamling och metanoxidation i ytskikt. Koldioxidutsläpp som uppstår när omhändertagen deponigas förbränns (vid fackling eller i panna) ingår inte. Modellen tar inte hänsyn till hur stora delar av deponiernas som sluttäckts, vilket får till resultat att de redovisade siffrorna är större än det faktiska utsläppet. MeFTIR är en ny metod för Ragn-Sells där man i fält släpper ut en spårgas av känd koncentration som man sedan mäter tillsammans med metangas. Genom mätningen kan man sedan räkna fram utsläppen. Eftersom beräkningarna utgår delvis från en annan metod än tidigare innebär det att det finns osäkerheter vid jämförelse med föregående år, och detta är också den huvudsakliga förklaringen till den stora minskningen av de totala koldioxidutsläppen från Ragn-Sells verksamhet. Vi kommer att utvärdera de olika metoderna för att avgöra vilken som ger de säkraste resultaten.

Häradsudden är en ny anläggning inom Ragn-Sells som övertogs i januari 2015. Deponier förvärvade efter 2008 innefattas inte vid beräkning av uppfyllande av målet kopplat till Ragn-Sells totala klimatpåverkan.

 

Inköpt energi

Under åren 2015-2017 har Ragn-Sells avtalat att all el-energi till verksamheten ska vara från vattenkraft, och från ursprungsmärkt el beräknas ett nollutsläpp av växthusgaser. Tidigare år har utsläpp från elförbrukningen beräknats med utsläppsfaktor för Nordisk Elmix 2009, även under 2014 då ca 80 % kom från förnybara källor. Utsläpp från inköpt fjärrvärme baseras på förbrukning med utsläppsfaktor fjärrvärmemix framräknad av Energimarknadsinspektionen 2008.

rs_fordelningUtslapp_deponi