Kundundersökning

En kundundersökning genomfördes under oktober 2015. Svarsfrekvensen var 22% vilket motsvarar 245 svar. Vid den senaste kundundersökningen som genomfördes under 2013 var svarsfrekvensen 27%. I undersökningen fick kunderna svara på vad som är viktigt för dem i förhållande till det Ragn-Sells levererat. Det samlade medelbetyget för kundnöjdhet var 3,89/5 (2013: 3,90/5) Bra samarbete, service och leveranssäkerhet är enligt kunderna de tre viktigaste kriterierna för beslut/inköp. Störst förbättringspotential finns enligt undersökningen inom områdena hantering av klagomål och reklamationer samt leveranssäkerhet och information vid förseningar.

Resultatet av undersökningen presenterades för Ragn-Sells Sverigeledning i december 2015 och en handlingsplan för hantering av förbättringsområden tas fram under 2016.

 

Fokus på minskat antal fakturareklamationer

Vår målsättning för 2015 var att minska det totala antalet reklamationer med 90% jämfört med 2014 men nedgången var endast marginell, 2%, vilket till stor del förklaras av det höga antalet fakturareklamationer. Under 2015 utgjorde fakturareklamationer 79% av det totala antalet reklamationer och under 2014 var andelen 74%. Registreringen av fakturareklamationer skärptes dock upp från och med maj 2014, vilket troligen medfört att det är för lågt antal reklamationer för 2014. Ett arbete för att förbättra faktureringsprocessen har påbörjats som vi hoppas ska ge resultat under 2016.