Medarbetarundersökning 2015

Årets medarbetarindex ökade från 521 till 574 av 1000, där styrkor framförallt är våra lojala medarbetare som kan påverka och trivs med sitt jobb samt hög motivation där ansvar och initiativ är viktiga faktorer. Lärandet som sker i hela organisationen bidrar till framgång. Även ledarskapsindex har ökat jämfört med 2014 och ligger på 62 av 100, vilket innebär att 62% av medarbetarna är nöjda eller mycket nöjda med sina chefer. Resultatet för 2014 var 58 av 100.

Liksom tidigare år finns förbättringsområden, där tydliga mål och uppföljning är områden vi behöver arbeta vidare med. Även fokus på kund kan öka för att vi ska bli ännu bättre.

Samtliga chefer har erbjudits utbildning för att arbeta med resultatet, upprätta handlingsplaner och vidta aktiviteter inom respektive enhet. Uppföljning av att resultatet har gåtts igenom och att handlingsplaner tagits fram har utökats under året.

Åtgärder som vidtagits under året är t.ex. att dela goda exempel, arbete med gemensamma aktiviteter/övningar med arbetsdukar kring vad vi gör bra och vad vi kan förbättra för samtliga anställda samt utökad information via informationsskärmar.

 

Medarbetarsamtal

Ragn-Sells målsättning är att alla medarbetare får ett strukturerat årligt utvecklingssamtal med sin närmaste chef. Utvecklingssamtalen är viktiga för att nå våra verksamhetsmål. I utvecklingssamtalen diskuteras arbetsprestation, arbetssituation och tillsammans sätts individuella affärsmål och kompetensmål och kopplar aktiviteter till dessa.

I den senaste medarbetarenkäten uppgav 74 % av de anställda att de haft ett utvecklingssamtal med sin chef, uppdelat per yrkeskategori var motsvarande siffra 68 % bland miljöarbetarna och 82 % bland tjänstemännen. Under 2015 har strukturen för administration och uppföljning av utvecklingssamtal förbättrats och förenklats. Vi kan nu kontinuerligt följa upp antalet genomförda samtal och samtliga individuella mål- och utvecklingsplaner finns dokumenterade och samlade i vårt HR-system. Cheferna kan i och med detta enklare följa upp resultat och HR får en lättillgänglig översikt.