Vårt arbete med de svenska nationella miljömålen och de globala målen för hållbar utveckling

Under 2015 har vi påbörjat arbetet med att göra Ragn-Sells till en föregångare när det gäller att bygga in Sveriges miljömål i vårt eget hållbarhetsarbete. Vårt hållbarhetsarbete har också koppling till flera av FNs globala mål för hållbar utveckling som antogs under 2015.

 

 

globalgoal_icon

Vårt arbete med Sveriges nationella miljömål

Riksdagen har tagit beslut om 16 miljömål inom olika områden för att ge en tydlig struktur för Sveriges miljöarbete. De svenska miljömålen handlar om att skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar på lång sikt. Näringslivet har, tillsammans med andra aktörer, en betydande roll för att de svenska miljömålen ska uppnås. Ragn-Sells har gjort bedömningen att de tre mål där vår verksamhet har störst möjlighet att bidra till en positiv utveckling är Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Minskad klimatpåverkan. Nedan beskrivs vårt arbete med dessa mål.

rs_nationella_miljomal

Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farligt

Ragn-Sells arbete:

 • Byter ut gamla fordon mot modernare.
 • Använder drivmedel från förnyelsebara källor.
 • Arbetar för att minska utsläppen från våra fordon med hjälp av Dynafleeet, ett vagnparksystem som kontrollerar bränsleförbrukning.
 • Begränsar egna CO2-utsläpp, bl a genom sluttäckning av deponier, insamling och användning av deponigas.
 • Under åren 2015-2017 har Ragn-Sells avtalat att all el-energi till verksamheten ska vara vattenkraft, och från ursprungsmärkt el beräknas ett nollutsläpp av växthusgaser.

mal_nat_begrklim

Giftfri miljö

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden

Ragn-Sells arbete:

 • Hjälper kunder att hantera farligt avfall som omfattas av ett detaljerat regelverk. Det kan röra sig om hantering av exempelvis oljor, färger, gaser, läkemedel eller aerosoler
 • Paketet FarligtEnkelt, en totallösning med säkra miljöskåp med skyltning, hantering, statistik och all annan dokumentation som krävs för farligt avfall.
 • Sanering av förorenade områden.
 • TerraFutura, Ragn-Sells teknik, en helhetslösning för behandling av förorenade jordar.
 • ReUseOil, Ragn-Sells teknik, insamling av spillolja och uttjänta oljefilter för avgiftning och återvinning.
 • Chromafora, Ragn-Sells teknik, där farliga metaller från vatten tas bort.
 • Behandlar emulsioner och vattenhaltiga oljor där vattnet separeras från oljan som kan återanvändas eller återvinnas.
 • Upprättat en ny anläggning för rening av smörjolja. Genom kemiska och tekniska processer renas oljan och återanvändas.
 • Miljöfarliga ämnen plockas ur kretsloppet och destrueras/ deponeras
 • Avfallsaska behandlas på ett säkert sätt på våra behandlingsanläggningar

mal_nat_giftfrimiljo

God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö

Ragn-Sells arbete:

 • Via Ragn-Sellskoncernens råvarubolag Ragn-Sells Recyclables återförs utvunna resurser till samhället. De handlar om plast, papper, skrot, metall och elektronik, trä och träflis, avfallsbränslen samt däck för energiproduktion.
 • Konceptet RentBygge där vi bistår med källsortering på byggarbetsplatser.
 • På uppdrag av Svensk Däckåtervinning AB, tar vi emot och behandlar, återanvänder/ återvinner uttjänta däck från svenska fordon, sammanlagt ca 9 miljoner däck per år. Hanterar även norska däck på uppdrag av Norsk Dekkretur AS.
 • Erbjuder lösningar som ökar servicegraden och återvinningsnivåerna. Exempelvis utvecklade tjänster för köpcentra där vi utöver avfallshanteringen även arbetar med godsmottagning och intern logistikhantering.
 • Organiskt material behandlas ex genom rötning för att producera biogas, biogödsel eller kompost.
 • EasyMining, Ragn-Sells teknik, med slamförbränning och fosforåtervinning.
 • Bullermätningar görs regelbundet och åtgärder sätts in vid behov.

mal_nat_godbebbygd

Vårt arbete med FNs globala mål för hållbar utveckling

Genom de Globala målen vill FN uppnå en hållbar utveckling i världens alla länder. Målen syftar till att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor samt lösa klimatkrisen under de kommande 15 åren. Världens ledare har förbundit sig till dessa 17 mål som spänner över bl.a. hälsa, arbetsvillkor, stadsutveckling, ekosystem och fredliga samhällen. För att nå målen måste alla funktioner i samhället samarbeta vilket innebär att även näringslivet behöver dra sitt strå till stacken. Nedan beskrivs Ragn-Sells arbete med några av målen. Globala mål som gäller miljöfrågor hanteras genom vårt arbete med Sveriges nationella miljömål.

rs_fn_miljomal

Mål 3 – Hälsa och välbefinnande

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och investeringar i hälsa är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Delmål är bl.a. att:

 • minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier,
 • minska antalet dödsfall och skador i trafikolyckor
 • arbeta förebyggande för att minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa

Ragn-Sells arbete:

 • Utbildar om och tillhandahåller skyddsutrustning
 • Erbjuder friskvårdsprofil till samtliga medarbetare
 • Utökade hälsoundersökningar och åtgärder för medarbetare i riskfyllda miljöer
 • Friskvårdsbidrag
 • Alkolås i bilar
 • Kör- och vilotider kontrolleras genom digital färdskrivare
 • Genomför medarbetarenkät och utvecklingssamtal
 • Programmet Safety first för ökad säkerhet i arbetsmiljön
 • Drog- och narkotikapolicy inkl. handlingsplan
 • Fordon- och trafiksäkerhetspolicy
 • Arbetsrättsutbildning som bl.a. lär chefer att se signaler på destruktiva beteenden
 • Stegtävling som aktiverar hela koncernen

mal_fn_3

Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Stödja verkställandet av hållbar utveckling och förnya det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Det sjuttonde målet handlar i huvudsak om att förstå vad som kommer att krävas för att de övriga sexton målen ska uppfyllas och att de utvecklade länderna förbinder sig att hjälpa de mindre utvecklade länderna. Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer måste samverka för att målen för hållbar utveckling ska nås.

Ragn-Sells arbete:

Ragn-Sells och hela vår affär bygger i grunden på återvinning och avgiftning. Samhället har länge strävat efter kretsloppslösningar där samverkan är nyckeln för att lyckas. Vikten av samverkan blir än mer tydlig när det gäller att driva utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

Ragn-Sells har en tradition att bidra med lösningar och ligga i framkant vad avser innovationer för morgondagens behov, dessa innovationer har i stor utsträckning fokuserats på den viktiga avgiftningsdimensionen. Ragn-Sells mångåriga partnerskap med Ellen Mac Arthur foundation är ett exempel på att vi inser att samverkan är en förutsättning för att driva utvecklingen i hållbar riktning.

Detta arbete gör vi tillsammans med befintliga kunder som vill lite mera och vi bygger in det i kommande partnerskap för att skapa samhällsnytta såväl som planet- och affärsnytta redan från start. ”Att vara ett levande bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand” är vad vi strävar efter varje dag.

Det vi ser komma framöver är även ett behov av att inom den sociala dimensionen bidra med lösningar på samhällets utmaningar, vi har som exempel inlett ett samarbete både med Samhall och Stockholms stad för att hitta morgondagens arbetskraft men också för att bidra till samhällets utveckling. Låt oss berätta i 2016 års hållbarhetsredovisning vilka resultat vi uppnår.

 

mal_fn_17_3