Bastjänster

Inom Bastjänster återfinner man den traditionella hanteringen av avfall med kärl och container vilket även omfattar vårt breda engagemang för att hjälpa Sveriges kommuner med deras ansvar för avfallshantering. Vi vårt erbjudande ingår dessutom vatten- och avloppstjänster.

Kunderna får tillgång till statistik och smidig hantering av tjänster via vår kundportal.

Som en del av grundutbudet lägger vi stor vikt vid att erbjuda paketerade lösningar som ökar servicegraden och återvinningsnivåerna. Bland annat är Ragn-Sells ledande på att utveckla tjänster för köpcentra där vi utöver avfallshanteringen även arbetar med godsmottagning och intern logistikhantering. Detta leder till effektivare utnyttjande av utrymmet på anläggningen, effektivare logistik och högre återvinningsgrad.

Ett annat exempel är konceptet RentBygge där vi bistår med källsortering på byggarbetsplatser för att både öka byggproduktiviteten och sänka behandlingskostnaderna för avfallet.

Under 2015 har vi lanserat ett koncept för samordnad gods- och avfallslogistik i städer, Citylogistik. Konceptet innebär att Ragn-Sells tar emot godsleveranser via en central godsmottagning (”hub”) inne i staden och distribuerar godset vidare till kunder i andra fastigheter via små, tysta och eldrivna fordon. I samband med godsdistributionen samordnas avfallsinsamlingen tillbaka till samma centrala ”hub” för att senare via tyngre transporter under ”icke trängseltid” köras ut från staden. Förutom ökad service bidrar konceptet till minskad trafik och därmed bättre framkomlighet och miljö i staden.

 

 

rs_tjanst_bas01

Tjänster för farligt avfall

Inom Farligt Avfall erbjuder vi tjänster som hjälper våra kunder att hantera avfall som enligt lagen klassas som farligt och därmed omfattas av ett mer krävande regelverk. Det kan röra sig om hantering av exempelvis oljor, färger, gaser, läkemedel eller aerosoler. Vi erbjuder också lagstadgad kontroll av cisterner och säkerhetsrådgivning i frågor som rör farligt gods. Även inom detta område paketerar vi våra erbjudanden för att göra det enkelt för våra kunder. Ett bra exempel är FarligtEnkelt som är en totallösning med säkra miljöskåp, skyltning, hantering, statistik och all annan dokumentation som krävs för farligt avfall. Tung industriell sanering och underhåll är också en del av vårt erbjudande.

Under 2015 har vi färdigställt två anläggningar för behandling av oljehaltiga avfall. Den ena som benämns ORC (Oil recovery center) behandlar i första hand oljor med hög vattenhalt såsom sludge och slops från bl a båtar. Behandlingen sker med såväl kemiska som mekaniska processer och en olja med mycket låg vattenhalt kan erbjudas marknaden efter behandling.

Den andra anläggningen som också är placerad på Högbytorp behandlar specialoljor från industriella processer såsom kloroljor, samt smörjoljor från bilindustrin och vindkraftverk. Denna anläggning arbetar under namnet ROCCO. Efter rening återställs oljorna till ursprunglig kvalitet med hjälp av additiv av olika slag.

 

rs_tjanst_fa01

Entreprenadtjänster

Våra entreprenadtjänster fokuserar främst på stora bulkflöden i samhället som kraftvärmeverkens askor och avloppsreningsverkens slam. Vi har också ett omfattande erbjudande för mark och miljö där vi sanerar förorenade områden, ofta i samband med nya byggprojekt runt om i landet.

På våra anläggningar har vi modern utrustning för att utvinna metaller, näring och andra värden ur dessa flöden. Vi kan även deponera material som är farliga eller inte kan omsättas som resurser på annat sätt. På Högbytorp hanterade vi under 2015 mer förorenade massor än vi någonsin gjort tidigare, en konsekvens av vårt långsiktiga arbete med kompetens, tillstånd och miljö i fokus, där vi byggt ett förtroende från myndigheter och kunder.

Under 2015 tog Ragn-Sells över Häradsuddens avfallsanläggning utanför Norrköping, ett viktigt tillskott till vårt nätverk av moderna och säkra deponier. Där gjordes stora satsningar på att förbättra vattenhanteringen och skapa hållbara lösningar för askor och förorenade massor genom investering i ytor och anläggningar.

 

rs_tjanst_ent01

Råvaror

Via Ragn-Sellskoncernens råvarubolag Ragn-Sells Recyclables återförs utvunna resurser till samhället. Ragn-Sells Recyclables handlar med produktgrupperna plast, papper, skrot, metall och elektronik, trä och träflis, avfallsbränslen samt däck för energiproduktion. Råvaror och insatsmaterial säljs på en global marknad till exempelvis pappersbruk, plastfabriker eller smältverk som använder återvunnet material i sina produktionsprocesser. Ragn-Sells Recyclables säljer även material till energibolag för produktion av el och fjärrvärme.

Ragn-Sells tar årligen emot stora mängder flygaska, rökgasreningsrester och bottenaska från energianläggningar och industrier. Askan som innehåller många ämnen som behöver fasas ut ur samhället måste stabiliseras och deponeras på ett så säkert sätt som möjligt. Ragn-Sells arbetar aktivt för att få fram nya behandlingsmetoder och under 2015 gjordes ett genombrott då ett helt nytt patenterat koncept för hantering av flygaskor och rökgasreningsrester togs fram.

Ur bottenaska utvinns metaller och vi arbetar aktivt med teknikutveckling för att öka utvinningsgraden. Förbättringar sker för varje år men fortfarande finns mer att göra. Den sorterade bottenaskan används som konstruktionsmaterial på deponier. Det går att använda den sorterade bottenaskan ute i samhället som konstruktionsmaterial vid t.ex. vägbyggen men Ragn-Sells anser att det är mycket mer resurseffektivt att den sorterade bottenaskan lagras i kontrollerade deponier tills dess att vi med vassare teknik kan utvinna ännu mer metaller – då kan deponin öppnas och resurserna utvinnas.

 

rs_tjanst_ra01

Konsulttjänster

Genom vårt systerbolag RSM&Co erbjuder vi även ett brett utbud av konsulttjänster. Det rör sig exempelvis om avfallsteknik, stöd vid utveckling av ledningssystem, rådgivning inom cirkulär ekonomi, lagbevakning inom miljö och arbetsmiljöområdet, utbildningar, stöd vid tillståndsansökningar samt inventering och sanering av förorenad mark.

RSM&Co bildades i januari 2016 genom en fusionering av de tidigare bolagen Ragn-Sells Miljökonsult och Askengren & Co.

 

 

 

rs_tjanst_kon01