Vår värdekedja

Insamling av avfall genomförs av Ragn-Sells i egen regi samt till viss del, ca 12%, via underentreprenörer. Avfallet behandlas, förädlas eller deponeras sedan på Ragn-Sells anläggningar. Mindre mängder, ca 10% av insamlat avfall, omhändertas även av externa aktörer. Behandlat eller förädlat material återförs därefter till samhället som produkter, råvaror, bränsle eller designade material.

 

Inköp och uppföljning av leverantörer

Ragn-Sells största inköp sker inom områdena underentreprenörer för transporter, fordon och utrustning till anläggningar. För alla nya strategiska leverantörer ska en leverantörsbedömning genomföras. Leverantörsbedömningen omfattar områdena kvalitet, ekonomi, miljö och sociala aspekter. För underentreprenörer avseende transporter ingår dessutom en försäkran om efterlevnad av Ragn-Sells uppförandekod som en del i avtalet. Under 2015 har vi påbörjat arbetet med att följa upp hur våra leverantörer efterlever ställda krav och fyra leverantörsrevisioner har genomförts. De leverantörer som valts har varit relativt stora privata aktörer där vi uppmärksammat brister, t.ex. stora leveransförseningar. Fokus för revisionerna har varit att granska hur leverantörerna lever upp till Ragn-Sells ställda krav, det vill säga hur efterlevnadsgraden är på bland annat av uppförandekoden, innehav av tillstånd samt leveransprecision.

 

Återföring av material till samhället

Ragn-Sellskoncernens råvarubolag Ragn-Sells Recyclables är ett agentföretag som servar alla bolag inom koncernen. Ragn-Sells Recyclables ansvarar för logistik och försäljning av koncernens råvaror som därmed återförs till kretsloppet. Råvaror och insatsmaterial säljs på en global marknad till exempelvis pappersbruk, plastfabriker eller smältverk som använder återvunnet material i sina produktionsprocesser. Ragn-Sells Recyclables säljer även material till energibolag för produktion av el och fjärrvärme. Kunderna återfinns framförallt i Skandinavien och norra Europa, men en mindre andel av kunderna utgörs av verksamheter i Asien.

Råvaror som produceras av avfall kan dock innebära utökade miljö- och hälsorisker om materialet hanteras på ett felaktigt sätt. Export/import av avfall är därför reglerat i omfattande lagstiftning på både internationell och nationell nivå som följs upp inom ramen för EU-samarbetet samt nationella myndigheter. Ragn-Sells Recyclables ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) och innefattar processer och rutiner för att säkerställa att material hanteras enligt gällande lagstiftning. Ragn-Sells Recyclables uppmanar även sina kunder att efterleva Ragn-Sells uppförandekod och den införs succesivt som en bilaga i handelsavtalen. Ett arbete med uppföljning av kraven i uppförandekoden, genom exempelvis revisioner, har påbörjats. Revisioner har genomförts hos de kunder där risken för avsteg mot uppförandekoden bedömts som störst. Riskbedömningen baseras framförallt på var i världen kunden är verksam samt vilken typ av material Ragn-Sells Recyclables levererar. Under 2014 reviderades fyra verksamheter i Asien och 2015 reviderades tre kunder i Europa. Målsättningen är att fyra till sex materialkunder per år ska revideras.

 

 

rs_affarsmodell