Väsentlighetsanalys och dialog med våra intressenter

Väsentlighetsanalysen genomfördes vid en intern workshop med nyckelpersoner för Ragn-Sells hållbarhetsarbete samt genom en enkätundersökning för utvalda intressentgrupper där deltagarna fick göra en prioritering av vilka hållbarhetsfrågor de ansåg vara viktigast för Ragn-Sells verksamhet. I tabellen till höger beskrivs de hållbarhetsområden som ingick i värderingen. De områden som ansågs viktigast av både Ragn-Sells och de prioriterade intressentgrupperna utgör Ragn-Sells väsentliga hållbarhetsaspekter.

 

Dialog med våra intressenter

Vi för en kontinuerlig dialog med våra viktigaste intressentgrupper. Nedan redovisas dialogtillfällen med respektive intressentgrupp och intressenternas förväntningar på oss.

 

Intressent: Kunder

Dialogtillfällen
• Daglig kundkontakt via våra miljöarbetare, chaufförer, kundservice och kundansvarig säljare.
• Digitala mötesplatser - kundportal och hemsida.

Intressentens förväntningar på Ragn-Sells
Långsiktig leveranssäkerhet och transparens. God servicenivå, professionellt och trevligt bemötande. Drivande för innovation och utveckling till kundens förmån. Omsorg om människor och miljö.

 

Intressent: Myndigheter

Dialogtillfällen
• Regelbunden kommunikation och relation med myndigheter och intresseorganisationer inom hållbarhetsområdet.
• Remissinstans för lagförslag/förordningar, åtgärds- eller inriktningspaket, och deltar i olika dialogmöten med myndigheterna.
• Löpande kommunikation med myndigheterna i tillstånds- och tillsynsfrågor.

Intressentens förväntningar på Ragn-Sells
Genom kunskap och trovärdighet framföra våra synpunkter och förslag till myndigheter och intresseorganisationer. Vidare att vi bibehåller en god relation med tillstånds- och tillsynsmyndigheter, med kunskap och transparens som främsta kännetecken.

 

Intressent: Ägare

Dialogtillfällen
Huvudkanalen för kommunikation och avstämning med ägare och investerare är styrelsemöten (ca 4 stycken per år) samt genom ekonomisk rapportering.

Intressentens förväntningar på Ragn-Sells
Med omsorg om miljö och människor förväntas en långsiktig och stabil tillväxt samt god lönsamhet och utveckling.

 

Intressent: Medarbetare

Dialogtillfällen
• 
Cheferna ansvarar för löpande information till personalen om beslut och information i stort och på lokal nivå. Chefen agerar språkrör för sin personal och återkopplar uppåt i organisationen de frågor, funderingar och förbättringsförslag från medarbetarna.
• Interna kommunikationskanaler som intranät, lokala informationsskärmar, utbildning, ”Ragn-Sells för mig” (lön- och förmånsportal) mfl.
• Årlig medarbetarundersökning samt årliga medarbetarsamtal.

Intressentens förväntningar på Ragn-Sells
En trygg och ansvarstagande arbetsgivare med goda arbetsvillkor, arbetsmiljö och förmåner. Information om viktiga beslut och hur de ska efterlevas. Lyhördhet, transparens och öppenhet.

 

Intressent: Närsamhälle/närboende

Dialogtillfällen
I samråd och vid tillståndsprövningar. Genom särskilda, återkommande grannsamråd och aktivt arbete med att ta emot och hantera ev. klagomål.

Intressentens förväntningar på Ragn-Sells
Aktivt arbete med att minska vår egen miljöpåverkan och verksamhetens störning på närsamhället samt information gällande detta arbete och ev ”planerade” störningar.

 

Intressent: Leverantörer

Dialogtillfällen
I samband med upphandling av ramavtal, beställningar och leverantörsmöten, och genom revisioner.

Intressentens förväntningar på Ragn-Sells
Tydliga krav och förväntningar i samband med avtalstecknande. Uppföljning på den plan och de specifika mål vi tillsammans sätter.

 

 

vasantlighetsanalys_hallbarhet01